Rekrytointirekisteriseloste

L-Fashion Group Oy:n rekrytointirekisteri

1) Rekisterinpitäjä
L-Fashion Group Oy
Y-tunnus: 0149158-5
PL 55, 15501 Lahti

2) Rekrytointirekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteydenotot rekisterin tietoihin liittyen ja kysymykset rekisterin tietojen käsittelystä voi esittää rekisteriasioista vastaavalle, jonka yhteystiedot ovat:
Eija Koskinen, PL 55, 15501 Lahti, 0400-876205, eija.koskinen@luhta.fi

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytys
Henkilötietojen käsittelyn ja käytön tarkoitus on henkilöstön rekrytointi. Rekisterissä käsitellään potentiaalisten rekrytoitavien toimittamia tietoja.
Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti korkeintaan yksi ja puoli (1,5) vuotta kunkin rekrytointiprosessin päättymisestä tai avoimien hakemusten osalta päiväyksestä. Mikäli rekrytoinnissa luovutettavat tiedot johtavat rekrytointiin, säilytetään tietoja työsuhteen ajan ja sen päättymisestä lakisääteisten velvoitteiden ja vastuiden keston kannalta tarkoituksenmukaisen ajan.

4) Rekisterin tietosisältö
Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite), syntymäaika, työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, kielitaito, luottamustoimet, haastatteluun sekä mahdollisiin testeihin liittyvät tiedot ja mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

5) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.
Tietojentoimitustapa on kuvattu rekrytointi-ilmoituksella. Hakija vastaa itse siitä, että tiedot toimitetaan ohjeistuksen mukaisesti.

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Osana rekrytointiprosessia tietoja voidaan kuitenkin kerätä ja käsitellä rekisterinpitäjän sopimuskumppanien toimesta. Rekisterinpitäjä pyrkii varmistamaan, että myös sen kulloinkin käytössä olevat sopimuskumppanit noudattavat tietojen keräyksessä ja käsittelyssä tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
Mikäli rekrytoinnissa luovutettavat tiedot johtavat rekrytointiin voidaan rekrytoinnissa kerättäviä tietoja siirtää L-Fashion Group Oy:n Henkilöstöhallintorekisteriin (”HR-rekisteri”) siinä laajuudessa kuin on tarvetta. HR-rekisterin tiedot ilmenevät HR-rekisterin rekisteriselosteesta.  HR-rekisteriseloste on työntekijöiden nähtävillä.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Yrityksen toimitiloissa on kameravalvonta. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään L-Fashion Group Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä tarvittavia teknisiä että organisatorisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

8) Tarkastusoikeus ja  muut oikeudet
Tarkastusoikeus rekisterin tietoihin liittyen sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista sekä kysymykset rekisterin tietojen käsittelystä voi esittää rekisteriasioista vastaavalla yhteyshenkilölle.
Kun rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tai konsernin osoittamalle muulle tietojenkäsittelystä vastaavalle henkilölle.

9) Voimaantulo
Seloste astuu voimaan 24.5.2018.