Viestintä ja tietojenkäsittely

Kameravalvonnan rekisteriseloste

1) Rekisterin pitäjä
L-Fashion Group Oy (”LFG”)
P.O. Box 55, FI-15501 LAHTI

2) Rekisterin yhteyshenkilö
Juha-Pekka Ojala
puh: +358 40 543 0497
e-mail: Juha-Pekka.Ojala@luhta.fi

3) Rekisteri
Kameravalvonnan rekisteri

4) Kameravalvonnan tarkoitus
Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta ehkäiseminen. Tavoitteena on myös oman henkilökunnan turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin LFG Oy:n hallussa olevan omaisuuden ja tiedon suojaaminen.

Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Kameravalvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä ja suojella valvottavan alueen piirissä olevaa omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia, ilkivaltaa ja lisätä alueella toimivien työntekijöiden ja ihmisten turvallisuutta, sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 5 ja 6 momentin mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin sekä työturvallisuuslain (738/2002) 27 §:ään ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 ja 17 §:iin.

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa
aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

5) Kameravalvonnan toteutus
Kameravalvontaa toteutetaan alueilla, jotka merkitään ”Tallentava kameravalvonta”. Alueena ovat LFG:n hallinnassa olevat kiinteistöt sekä liiketilat.

6) Rekisteröitävät henkilöryhmät
Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta.

7) Rekisterin tietojen hankinta
Rekisteri muodostuu L-Fashion Group Oy:n tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä analogisesta tai digitaalisesta tallenteesta.  Valvonta-alueeseen ei sisällytetä asiakkaiden tai työntekijöiden yksityisyyden suojaan kuuluvia alueita

8) Tietojen luovutus, Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeuden toteuttaminen
Kameravalvonnan rekisterin tietoja luovutetaan, kun toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. Tietoja voidaan luovuttaa LFG:n Oy:n toimipisteiden välillä.

Tarkastusoikeusvaatimus tulee kirjallisesti esittää em. rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeudesta päättää henkilöstöpäällikkö. Mikäli hän evää tarkastusoikeuden, päätöksen tekee rekisterinpitäjä.

Kameravalvonnan piirissä olevien muiden rekisteröityjen tietosuojan turvaamiseksi tarkastusoikeus arvioidaan tapauksittain erikseen.

9) Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei siirretä.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet
Tallentimet ja tallenteet säilytetään valvotuissa tiloissa.  Käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain tietyille henkilöille. Kameravalvonta perustuu digitaalisen järjestelmään, jossa tietokoneen/palvelimen kovalevylle tallennetaan kameran kuvaamat otokset. Tallentimen tietoihin on pääsy nimetyillä vastuuhenkilöillä. Palvelimelle pääsy on suojattu salasanoin ja palomuurein. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.

11) Rekisterin tietojen tuhoaminen
Tallenteita säilytetään tarpeelliseksi todettu aika ottaen huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä säädetyn lain 17 §:n rajoitukset. Sen jälkeen tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle.

12) Yhteystietoja
Rekisterinpitäjä on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon saa yhteyden edellä esitetyistä yhteystiedoista. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voi rekisterinpitäjään olla yhteydessä kirjeitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai sähköpostilla: dataprotection@luhta.fi.
Jos et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, voit olla myös yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon www.tietosuoja.fi.